آخرین مطالب

اگر قورباغه بودم از آن سیگاری‌ها می‌شدم!

زهرا مرادپور

شاید هم از آن الکلی‌ها...

دست نزن

باغ‌وحش شیشه‌ای

اینی که قرار است بخوانید به طرز افتضاحی بی‌انسجام است و این چیزی‌ست که در حال حاضر از مغزم برمی‌آید. با این حال باز خواهم گشت و بهترش خواهم

کلم

پیرزن لعنتی بدجوری اعصابم را خرد کرده. دوشنبهٔ هفتهٔ پیش رفته بودم سالمندان. پدربزرگ مادربزرگ‌هایم سال‌هاست فوت شده‌اند. فقط می‌روم سالمندان تا تمرین کنم. تمرین طراحی. استادم گفت بروم

تیمارسـ… ستیز

«خودکشی موفق یعنی مردن طرف. خب همین که این را دربارهٔ کسی که با خودکشی مرده می‌گویند یعنی این وسط ما همیشه احمق بوده‌ایم و یک چیزهایی را به

بی‌رمقـ‌قی

چشم‌هایش را بسته بود. مژه‌هایش می‌لرزید. لب‌هایش را لمس کردم. حرارت‌ داشتند. دو انگشتم را بردم دهانش. گرم و خیس شدند. انگشتانم را که پیش‌تر بردم بازدم‌هایش را حس