چیزی که نگفتم

چیزی که نگفتم اعتراف به خستگی ها بود.

چیزی که نگفتم بیشتر از یک مشت خستگی بود.

چیزی که نگفتم اغلب برای محافظت از خودم بود.

چیزی که نگفتم باعث می شود درد بکشم مخفی کنم و از سانسور زجر بکشم.

چیزهایی که نگقتم منو نسخیر کردن و من خیلی داغون شدم.

بعد تنها کاری که باید میکردم… این بود که قوی باشم و بهشون اشاره نکنم. به کسی نگم و تظاهر کنم برایم مهم نبودند.

خب که چی

گفتن اینا اصلا چه فایده ای داره